Deze Actievoorwaarden van Nolala (hierna: “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Nolala te organiseren promotionele kansspelen en acties op de communicatie kanalen van Nolala, zoals onze website Nolala.com en onze social media pagina’s (Facebook, Instagram en YouTube), verder te noemen: “de actie”.

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Deelname

Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien bij controle blijkt dat dit niet het geval is, is Nolala gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de actie.
 • Indien aan deelname kosten zijn verbonden worden deze kosten bij de specifieke actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten.
 • Medewerkers van Nolala en de door Nolala ingeschakelde derde(n) zijn in beginsel uitgesloten van deelname aan de actie.

2. Prijzen

 • Per actie zal worden aangegeven waaruit de prijzen bestaan en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
 • De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar.
 • De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • Bij weigering van de prijs door de winnaar komt de prijs in beginsel te vervallen.
 • Indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement, zal de prijs worden uitgekeerd op basis van beschikbaarheid.
 • Indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement, kan er bij afgelasting van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

3. Winnaars, bekendmaking en melding

 • Winnaars van de actie worden op onpartijdige wijze aangewezen.
 • Per actie wordt aangegeven op welk tijdstip en via welk communicatie kanaal de winnaars bekend worden gemaakt.
 • Voor het uitkeren van de prijs dient de winnaar zich te melden bij Nolala middels het sturen van een privé bericht op het in de actie aangegeven communicatie kanaal. Winnaar(s) kunnen zich daarnaast ook altijd melden door een e-mailbericht te sturen naar info@nolala.com o.v.v. de naam van de actie.
 • Indien een winnaar zich niet tijdig meldt bij Nolala, komt de prijs in beginsel te vervallen. Winnaars dienen zich binnen 24 uur na de prijstrekking te melden, of – indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement dat binnen 48 uur na de trekking plaatsvindt – binnen 24 uur voor aanvang van het evenement.
 • De winnaar dient zich op de datum van het evenement te kunnen legitimeren.
 • Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Aan deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Persoonsgegevens

 • Door deelname aan de actie, geeft de deelnemer aan Nolala toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de communicatie kanalen van Nolala.
 • Alle contactgegevens die opgeslagen worden in het kader van de actie, worden – behoudens het voorgaande – uitsluitend gebruikt voor het leggen van contact omtrent de actie en communicatie over de actie.

5. Uitsluiting, aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 • Nolala behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te keren indien (het vermoeden bestaat dat) door de speler direct of indirect gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke middelen.
 • Nolala behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
 • Nolala is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • Nolala behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 • Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze actievoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 • Deze actievoorwaarden (inclusief de specifieke actievoorwaarden) kunnen te allen tijde door Nolala worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • De actievoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
 • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Eventuele vragen of opmerkingen kunnen worden gemaild naar info@nolala.com, of per post worden verstuurd (in een voldoende gefrankeerde envelop) naar:
  Nolala
  T.n.v. M.S. Winten
  Herengracht 499
  1017 BT Amsterdam
 • Nolala zal – indien van toepassing – zorg dragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld.

6. Contactgegevens

Bedrijfsnaam: WinWorks
Handelsnaam: Nolala
Bezoekadres: Herengracht 499, 1017 BT, Amsterdam
Postadres: Herengracht 499, 1017 BT, Amsterdam
KvK Amsterdam: 64284050
Btw-nummer: NL156988306B01